જ્યાં વન રેન્ક વન પેન્સનવાળાને મળે છે આશ્વાશન

જ્યાં વન રેન્ક વન પેન્સનવાળાને મળે છે આશ્વાશન

ત્યાં તોફાનીઓ અને કહેવાતા નેતાઓને મળે છે ચાર ગણા ધન

જ્યાં જગતના તાતને મળે છે મજુરી બાદ સ્મશાન

ત્યાં ભ્રષ્ટાચારીઓને મળે છે કરચોરીના કળાધન

જ્યાં સમયે નથી મળતા પેન્સન

ત્યાં અધિકારીઓને વાળ કપાવવાના ડબ્બલ પણ મળે છે ધન

North_Block_from_Rajpath

Advertisements

Published by

Bhuva Kshirap

સતત કંઇક નવું મેળવવા અને અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે મહેનત કરવી એ મારો શોખ છે...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s